ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΡΩΤΟ. – ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, οι ακόλουθες έννοιες θα έχουν το περιεχόμενο που τους αποδίδεται κατωτέρω:

Ενεργός Χρήστης ή Πελάτης ή Τελικός Καταναλωτής: σε σχέση με τις Υπηρεσίες Εκκίνησης Πληρωμών, σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση σε ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου με σκοπό την αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών και το οποίο προτίθεται να πληρώσει μέσω τραπεζικής μεταφοράς που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της Morpheus Aiolos, ως παρόχου υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών.

Πολλαπλή συμβατότητα: οι παραδοχές βάσει των οποίων τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιτρέπουν στους χρήστες τους να συνδεθούν σε διαφορετικά προφίλ τα οποία με τη σειρά τους ομαδοποιούν λογαριασμούς διαφορετικών πελατών.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο: η οντότητα που (i) πωλεί αγαθά ή προσφέρει υπηρεσίες στους χρήστες μέσω ιστοσελίδας ή διαθέτει μια πλατφόρμα όπου επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου μπορούν να προσφέρουν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες τους και οι χρήστες μπορούν να τα αποκτήσουν και σκοπεύει να παρέχει στους πελάτες ή τους χρήστες τη δυνατότητα πληρωμής μέσω τραπεζικής μεταφοράς με εντολή του τελικού πελάτη και εκκίνηση μέσω του Morpheus Aiolos.

Υπηρεσία Εκκίνησης Πληρωμών: μια υπηρεσία που επιτρέπει την εκκίνηση μιας εντολής πληρωμής κατόπιν αιτήματος του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών σε σχέση με έναν λογαριασμό πληρωμών που διατηρείται σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, εφόσον είναι δυνατή η πρόσβαση στον αντίστοιχο λογαριασμό πληρωμών μέσω διαδικτύου.

Πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού: σημαίνει τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που παρέχει και συντηρεί λογαριασμό πληρωμής για έναν πληρωτή.

Απομακρυσμένη Συναλλαγή Πληρωμής: σημαίνει μια συναλλαγή πληρωμής που εκκινεί μέσω διαδικτύου ή μέσω μιας συσκευής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία εξ αποστάσεως.

Εξατομικευμένα διαπιστευτήρια ασφαλείας/κωδικοί πρόσβασης: εξατομικευμένες λειτουργίες τις οποίες παρέχει ο Πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού στον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για λόγους ελέγχου ταυτότητας με σκοπό την εκκίνηση μιας συναλλαγής τραπεζικής πληρωμής ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Παρόχου υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού.

Έλεγχος ταυτότητας: διαδικασία που επιτρέπει στον Πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να επαληθεύει την ταυτότητα ενός χρήστη υπηρεσιών πληρωμών ή την εγκυρότητα χρήσης ενός συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των εξατομικευμένων διαπιστευτηρίων ασφαλείας του Χρήστη.

Καταναλωτής: σημαίνει το φυσικό πρόσωπο το οποίο, σε σχέση με τις υπηρεσίες πληρωμών, ενεργεί για μη εμπορικούς, επιχειρηματικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και νομικά πρόσωπα, είναι η επιχείρηση η οποία, κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης υπηρεσιών πληρωμών, απασχολεί λιγότερους από δέκα (10) εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή/και ο ετήσιος ισολογισμός δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 παρ. 1 και 3 του Παραρτήματος της Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

ΔΕΥΤΕΡΟ. – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η εταιρεία με την επωνυμία MORPHEUS AIOLOS, S.L. (εφεξής «Morpheus Aiolos»), με αριθμό φορολογικού μητρώου (CIF) B-86556420, συσταθείσα στη Μαδρίτη, στις 27 Σεπτεμβρίου 2012, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Μαδρίτης, τόμος 30408, φύλλο 12, αριθμός M-547305, καταχώριση 1, εγκεκριμένη από την Τράπεζα της Ισπανίας ως πάροχος υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών και πάροχος υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού και ευρισκόμενη υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ισπανίας και της Εκτελεστικής Υπηρεσίας της Επιτροπής για την Πρόληψη της Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και νομισματικά αδικήματα. Είναι νομίμως καταχωρημένη στο Ειδικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εκκίνησης Πληρωμών, Ιδρυμάτων Πληρωμών και Παρόχων Υπηρεσιών Πληροφόρησης Λογαριασμού της Τράπεζας της Ισπανίας με αριθμό 6901 και έχει έδρα στην οδό Calle San Andrés, αριθμός 8, 28004, Μαδρίτη.

ΤΡΙΤΟ. – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση όπως προβλέπεται στους κανονισμούς υπηρεσιών πληρωμών, το Κεφάλαιο ΙΙ του Βασιλικού Διατάγματος 19/2018 της 23ης Νοεμβρίου σχετικά με τις Υπηρεσίες Πληρωμών και Λοιπά Έκτακτα Οικονομικά Μέτρα καθώς και οι εφαρμοστικές αυτών διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του εν λόγω Βασιλικού Διατάγματος δεν θα τυγχάνουν εφαρμογής.

Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του Βασιλικού Διατάγματος 19/2018 της 23ης Νοεμβρίου, η εφαρμογή των άρθρων 35 παρ. 1, 36 παρ. 3, 44, 46, 48, 49, 52, 60 και 61 του ως άνω Διατάγματος αποκλείεται ρητά.

ΤΕΤΑΡΤΟ. – ΣΚΟΠΟΣ

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις περιέχουν τις πληροφορίες που η Morpheus Aiolos, ως πάροχος υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών, υποχρεούται να παρέχει στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών. Περαιτέρω, δια του παρόντος ρυθμίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα 19/2018 της 23ης Νοεμβρίου σχετικά με τις Υπηρεσίες Πληρωμών και Λοιπά Έκτακτα Οικονομικά Μέτρα καθώς και τις εφαρμοστικές αυτών διατάξεις.

ΠΕΜΠΤΟ. – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Οι συναλλαγές εκκίνησης πληρωμών θεωρούνται εγκεκριμένες όταν ο πληρωτής χρήστης εγκρίνει την εκτέλεσή τους μέσω της Morpheus Aiolos σύμφωνα με τις διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας που παρέχονται σε αυτόν από τον Πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια έγκριση, η συναλλαγή θα θεωρείται ως μη εγκεκριμένη.
Ο πληρωτής δεν θα μπορεί να ανακαλέσει την εντολή πληρωμής από τη στιγμή που δώσει την έγκρισή του στην Morpheus Aiolos για την εκκίνηση της συναλλαγής πληρωμής.

Η πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών των χρηστών θα θεωρείται ως εγκεκριμένη όταν ο χρήστης έχει παράσχει την έγκρισή του μέσω της Morpheus Aiolos, σύμφωνα με τις διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας που παρέχονται σε αυτόν από τον Πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού. Ελλείψει τέτοιας έγκρισης, η πρόσβαση στον λογαριασμό πληρωμών θα θεωρείται ως μη εγκεκριμένη.

Σε περίπτωση που η Morpheus Aiolos αποθηκεύει στην πλατφόρμα της οικονομικά δεδομένα που συλλέγονται από την πρόσβαση στους λογαριασμούς πληρωμών του χρήστη, θα εφαρμόζεται μια ενισχυμένη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας που συνδυάζει δύο ανεξάρτητα μέτρα ελέγχου ταυτότητας:

– Ένα μέτρο που σχετίζεται με τη γνώση: ο κωδικός πρόσβασης.
– Ένα μέτρο που σχετίζεται με την κατοχή: το κινητό τηλέφωνο.

Κατά τη διαδικασία εγγραφής ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών θα χρειασθεί να εισαγάγει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), έναν κωδικό πρόσβασης και έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Αυτά τα δεδομένα θα επαληθεύονται ως εξής:
– Με εισερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), δηλαδή ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών θα λάβει έναν μοναδικό σύνδεσμο μίας χρήσης προκειμένου να επαληθεύσει ότι η διεύθυνση είναι σωστή.
– Ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών θα λάβει μήνυμα γραπτού κειμένου (SMS) στο κινητό του τηλέφωνο με έναν μοναδικό κωδικό μίας χρήσης που θα πρέπει να εισαγάγει στη φόρμα εγγραφής.
Κατά την μετέπειτα πρόσβαση, θα ζητούνται τα εξής δύο (2) στοιχεία από τον χρήστη: κωδικός πρόσβασης και μοναδικός κωδικός μίας χρήσης που θα επιβεβαιώνει ότι το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται στην κατοχή του/της.

ΕΚΤΟ. – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ MORPHEUS AIOLOS

Υποχρεώσεις ως πάροχος υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών
Η Morpheus Aiolos, ως πάροχος υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών, θα συμμορφώνεται προς τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Δεν θα παρακρατεί οποτεδήποτε τα χρήματα του πληρωτή σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών,

(β) Θα διασφαλίζει ότι τα Εξατομικευμένα Διαπιστευτήρια Ασφαλείας του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών δεν θα είναι προσβάσιμα από τρίτους πέραν του χρήστη και του προσώπου που δημιούργησε τα Εξατομικευμένα Διαπιστευτήρια Ασφαλείας και ότι θα διαβιβάζονται από τον πάροχο υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο,

(γ) Θα διασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, που συλλέγονται κατά την παροχή υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών, θα παρέχονται μόνο στον δικαιούχο πληρωμής,

(δ) Σε κάθε εκκίνηση πληρωμών, θα αναγνωρίζεται από τον Πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού του κατόχου λογαριασμού και θα επικοινωνεί με ασφάλεια με τον Πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού, τον πληρωτή καθώς και τον δικαιούχο πληρωμής, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2018/389 και τα ισχύοντα κριτήρια των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών όπως καθορίζονται από την Τράπεζα της Ισπανίας,

(ε) Δεν θα αποθηκεύει ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών,

(στ) Δεν θα ζητά από τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών άλλα δεδομένα εκτός από εκείνα που είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών,

(η) Δεν θα χρησιμοποιεί, αποκτά πρόσβαση ή αποθηκεύει δεδομένα για άλλους σκοπούς εκτός από την παροχή υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών, όπως ζητείται ρητά από τον πληρωτή,

(ζ) Δεν θα τροποποιεί το ποσό, τον δικαιούχο πληρωμής ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό της συναλλαγής.

ΕΒΔΟΜΟ. – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβίβαση πληροφοριών ή ειδοποιήσεις:
Κατά περίπτωση, εάν οι πληροφορίες ή οι ειδοποιήσεις διαβιβάζονται στον χρήστη μέσω τηλεματικών μέσων, θα πρέπει προηγουμένως να έχει ενημερωθεί για τις τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν για τη συσκευή και το λογισμικό. Ομοίως, θα παρέχεται ασφαλής διαδικασία ειδοποίησης σε περίπτωση υπόνοιας ή πραγματικής απάτης ή απειλών ασφαλείας:
Η Morpheus Aiolos θα ειδοποιεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όταν το σύστημα εντοπίζει ύποπτες ή πραγματικές απάτες ή απειλές ασφαλείας.
Ο χρήστης θα έχει το δικαίωμα να λαμβάνει εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να τους αποδεχθεί.

ΟΓΔΟΟ. – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η Morpheus Aiolos διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που ο χρήστης θεωρείται μικροεπιχείρηση ή καταναλωτής, η Morpheus Aiolos θα γνωστοποιεί οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της εκάστοτε προτεινόμενης τροποποίησης.

Μόλις παρέλθει η εν λόγω προθεσμία και εφόσον ο χρήστης δεν έχει ασκήσει εναντίωση, η τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ. Σε περίπτωση που ο χρήστης ασκεί εναντίωση ως προς την τροποποίηση, αυτή μπορεί να λήξει αζημίως πριν από την έναρξη ισχύος της. Εάν η τροποποίηση είναι σαφώς επωφελής για τον χρήστη, αυτή θα μπορεί να τίθεται σε άμεση ισχύ.

Σε περίπτωση που ο χρήστης θεωρείται μικροεπιχείρηση ή καταναλωτής, η Morpheus Aiolos θα προτείνει οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων με σαφή και εξατομικευμένο τρόπο χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε άλλες ενημερώσεις ή διαφημίσεις, σε έγχαρτο ή σε άλλο σταθερό μέσο τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της εκάστοτε προτεινόμενης τροποποίησης. Ο χρήστης μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει τις τροποποιήσεις των όρων και προϋποθέσεων πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία για την έναρξη ισχύος τους με το ίδιο μέσο με το οποίο γνωστοποιήθηκαν.

Ωστόσο, η Morpheus Aiolos διατηρεί το δικαίωμα να θέτει σε άμεση ισχύ κάθε τροποποίηση που είναι σαφώς επωφελής για τον χρήστη.

Τα μέρη συμφωνούν ότι ο χρήστης αποδέχεται την τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων εάν η έγκρισή του δεν κοινοποιείται πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τους όρους και τις προϋποθέσεις αζημίως και με ισχύ οποτεδήποτε πριν από την ημερομηνία κατά την οποία θα ετίθετο σε ισχύ η τροποποίηση.

ΕΝΑΤΟ. – ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για ένα ημερολογιακό έτος μετά την σύνταξή τους και θα ανανεώνονται αυτόματα κάθε χρόνο, ελλείψει αντίθετης γραπτής ειδοποίησης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη που απευθύνεται στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την αρχική λήξη ή οποιαδήποτε τυχόν παράταση.

Σε περίπτωση που ο χρήστης θεωρείται μικροεπιχείρηση ή καταναλωτής, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις μπορούν να καταγγελθούν ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Morpheus Aiolos θα πρέπει να συμμορφώνεται με αίτημα καταγγελίας των παρόντων όρων και προϋποθέσεων εντός 24 ωρών από την παραλαβή του εκάστοτε αιτήματος.

Η λήξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων λόγω παρέλευσης της διάρκειάς τους δεν συνεπάγεται αποζημίωση για κανένα από τα μέρη.

ΔΕΚΑΤΟ. – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Όταν ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών λάβει γνώση ότι έχει πραγματοποιηθεί μια μη εγκεκριμένη απομακρυσμένη συναλλαγή πληρωμής ή έχει εκτελεστεί εσφαλμένα μια συναλλαγή πληρωμής, θα πρέπει να ζητά διόρθωση από τον Πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού. Για το σκοπό αυτό, το ζήτημα πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως στον Πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού, μόλις ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών αντιληφθεί τη μη εγκεκριμένη συναλλαγή.

Όταν ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών αρνείται ότι έχει εγκρίνει μια συναλλαγή πληρωμής που έχει ήδη εκτελεστεί, η Morpheus Aiolos θα φέρει το βάρος να αποδείξει ότι, εντός της αρμοδιότητάς της, η συναλλαγή πληρωμής πιστοποιήθηκε, καταγράφηκε με ακρίβεια και δεν επηρεάστηκε από τεχνική βλάβη ή άλλο σφάλμα που συνδέεται με την υπηρεσία πληρωμών για την οποία είναι υπεύθυνη.

Σε περίπτωση που παρέχεται υπηρεσία εκκίνησης πληρωμής, ο χρήστης πρέπει να ζητήσει διόρθωση από τον Πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού.

ΕΝΔΕΚΑΤΟ. – ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Σε περίπτωση μη εγκεκριμένης συναλλαγής πληρωμής, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή θα επιστρέφει στον πληρωτή το ποσό της μη εγκεκριμένης συναλλαγής πληρωμής αμέσως, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Κατά περίπτωση, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή θα επαναφέρει τον χρεωστικό λογαριασμό πληρωμής στην κατάσταση στην οποία θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η μη εγκεκριμένη συναλλαγή πληρωμής.

Σε περίπτωση που η Morpheus Aiolos ευθύνεται για τη μη εγκεκριμένη συναλλαγή πληρωμής, θα αποζημιώνει αμέσως τον Πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού κατόπιν αιτήματός του για τις απώλειες ή τα ποσά που καταβλήθηκαν ως αποτέλεσμα της επιστροφής χρημάτων στον πληρωτή, συμπεριλαμβανομένου του ποσού της μη εγκεκριμένης συναλλαγής πληρωμής. Η Morpheus Aiolos φέρει το βάρος να αποδείξει ότι, εντός της αρμοδιότητάς της, η συναλλαγή πληρωμής πιστοποιήθηκε, καταγράφηκε με ακρίβεια και δεν επηρεάστηκε από τεχνική βλάβη ή άλλο σφάλμα που συνδέεται με την υπηρεσία πληρωμών για την οποία είναι υπεύθυνη.

ΔΩΔΕΚΑΤΟ. – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

(i) Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών
Η Morpheus Aiolos διαθέτει Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην Εντολή ECO/734/2004 της 11ης Μαρτίου σχετικά με τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών και τον Διαμεσολαβητή Πελατών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, σκοπός των οποίων είναι η αντιμετώπιση και επίλυση παραπόνων και αιτημάτων των Χρηστών. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:

MORPHEUS AIOLOS, S.L.
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών
Calle San Andrés, αριθμός 8, 28004 Μαδρίτη
e-mail: sac@afterbanks.com

Η διαδικασία επίλυσης παραπόνων και αιτημάτων περιγράφεται στους Κανονισμούς Εξυπηρέτησης Πελατών που είναι διαθέσιμοι σε όλα τα καταστήματα της Morpheus Aiolos, στην ιστοσελίδα (http://www.morpheusaiolos.com) καθώς και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ισπανίας (www.bde.es).

(ii) Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας της Ισπανίας:
Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος ενώπιον του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας ή παρέλευσης ενός (1) μηνός χωρίς απάντηση από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, ο πελάτης δικαιούται να υποβάλει αίτημα στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας της Ισπανίας ως εξής:

Δια ζώσης στην ακόλουθη διεύθυνση:

Τράπεζα της Ισπανίας
Κέντρο Παραπόνων
C/ Alcalá 48, 28014, Μαδρίτη, Ισπανία

Ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://app.bde.es/psr_www/faces/psr_wwwias/jsp/op/InicioSesion/PantallaAsistenteForm.jsp

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ. – ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο χρήστης αναλαμβάνει να (i) υποβάλλει στην οντότητα ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου αυτή με τη σειρά της, να υποβάλλει στην Morpheus Aiolos τις πληροφορίες και τα έγγραφα που, κατά περίπτωση, ενδέχεται να απαιτούνται από την Morpheus Aiolos κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας και εσωτερικού ελέγχου που επιβάλλονται σε αυτήν από τον κανονισμό σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας · και (ii) ενημερώνει τη Morpheus Aiolos μέσω της οντότητας ηλεκτρονικού εμπορίου για τυχόν παραλλαγές που επηρεάζουν τις πληροφορίες και τα έγγραφα που είχαν προηγουμένως παρασχεθεί στη Morpheus Aiolos σύμφωνα με αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και για την υποβολή των ενημερωμένων εγγράφων.

ΔΕΔΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. – ΧΡΕΩΣΗ

Η Υπηρεσία Εκκίνησης Πληρωμών παρέχεται στους χρήστες δωρεάν από την Morpheus Aiolos. Η οντότητα ηλεκτρονικού εμπορίου αναλαμβάνει τα έξοδα σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί με την Morpheus Aiolos.

ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ. – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ MORPHEUS AIOLOS

Ασφάλεια
Η Morpheus Aiolos εγγυάται ότι οι υπηρεσίες θα παρέχονται βάσει μηχανισμών ασφαλείας που εξασφαλίζουν την κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης που παρέχονται και εγγυάται τη μη παράνομη χρήση τους.
Δομημένες και τυποποιημένες πληροφορίες
Η Morpheus Aiolos εγγυάται ότι θα παρέχει οικονομικές και μη οικονομικές πληροφορίες στους χρήστες σε δομημένη και τυποποιημένη μορφή. «Δομημένη» σημαίνει ότι οι πληροφορίες διατίθενται σε εύκολα επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή (JSON ή XML). «Τυποποιημένη» σημαίνει ότι οι πληροφορίες διαφορετικών πηγών διατίθενται ακριβώς στην ίδια μορφή και επιπλέον, η μορφή αυτή είναι τυποποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα μορφής των σχετικών δεδομένων.

ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ. – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε περίπτωση που η παροχή υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών απαιτεί την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σύμφωνα με το άρθρο 12 του ισπανικού νόμου για την προστασία δεδομένων, η Morpheus Aiolos, ως εκτελούσα την επεξεργασία δεδομένων, δηλώνει ρητά και δεσμεύεται ότι θα (i) χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς που προβλέπονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του χρήστη, (ii) τηρεί δέουσα εμπιστευτικότητα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο χρήστης, (iii) επιστρέφει στον χρήστη όλα τα έγγραφα και τα αρχεία που περιέχουν δεδομένα κατά τη λήξη της συμβατικής σχέσης, (iv) περιορίζει την πρόσβαση και χρήση δεδομένων σε αυτά που είναι απολύτως απαραίτητα κατόπιν προγενέστερης έγγραφης έγκρισης από τον χρήστη για την παροχή υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών, και (v) υιοθετεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με το επίπεδο ασφάλειας που απαιτείται για τα αρχεία στα οποία έχει πρόσβαση.

Για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται παραπάνω, η Morpheus Aiolos θα αναθέτει σε υπεργολάβους υπηρεσίες φιλοξενίας και υπηρεσίες ελέγχου σύμφωνα με τον ισπανικό νόμο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ. – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παροχή των υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών από την Morpheus Aiolos στο χρήστη θα διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και για οποιοδήποτε τυχόν ζήτημα δεν εμπίπτει στους παρόντες, από τις διατάξεις του Βασιλικού Διατάγματος 19/2018 της 23ης Νοεμβρίου σχετικά με τις Υπηρεσίες Πληρωμών και Λοιπά Επείγοντα Οικονομικά Μέτρα, τις εφαρμοστικές αυτών διατάξεις καθώς και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία και κανονισμό της Ισπανίας σχετικά με τη διαφάνεια.

Download the app today