ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Με το παρόν η Infin8 ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με την εφαρμογή Infin8 (εφεξής η «Εφαρμογή»), μέσω της οποίας παρέχονται υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού και διενέργειας συναλλαγών σύμφωνα με την οικεία εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία όπως εκάστοτε ισχύουν και ιδίως, σύμφωνα με τον Ν. 4537/2018 και την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, κατόπιν σχετικής διασύνδεσης που προσφέρεται από την Afterbanks (βλ. αναλυτικά κατωτέρω όρο 9).

Η Εφαρμογή σας επιτρέπει να συγκεντρώσετε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς σας σε μία και μόνο εφαρμογή, προκειμένου να έχετε άμεση και απευθείας ηλεκτρονική πρόσβαση σε αυτούς, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει αφενός τη δυνατότητα ανάλυσης των στοιχείων τους ώστε να μπορείτε να διαχειρίζεστε τα χρήματά σας εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά και αφετέρου τη δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών με ασφάλεια (εφεξής οι «Υπηρεσίες»).

1. Γενικά

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση της Εφαρμογής και τις Υπηρεσίες και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου τους. Είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή τόσο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.infin8.eu/terms όσο και στην Εφαρμογή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή μόνο εάν είστε άνω των 18 ετών. Σε διαφορετική περίπτωση, παρακαλείσθε να απόσχετε από την οποιαδήποτε χρήση της.

2. Συμβατότητα και Συντήρηση

Για την ορθή και ασφαλή λειτουργία της Εφαρμογής απαιτείται να έχετε συμβατή συσκευή η οποία να διαθέτει το κατάλληλο λογισμικό (όπως λογισμικό Android έκδοσης 4.4.3 και λογισμικό iOS έκδοσης 9.3 ή τυχόν μεταγενέστερων αυτών εκδόσεων) και η οποία κατά καιρούς ενδέχεται να χρειάζεται αναβάθμιση προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιείτε απρόσκοπτα την Εφαρμογή με όλες τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά της. 

Η προστασία και φύλαξη της συσκευής σας αποτελεί μοναδική μέριμνα του εκάστοτε χρήστη και σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή τυχόν άλλης μη εξουσιοδοτημένης χρήσης από τρίτο πρόσωπο, έχετε την υποχρέωση να ενημερώσετε άμεσα τόσο εμάς, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@infin8.eu όσο και τον πάροχο ή τους παρόχους σας. Σε αυτή την περίπτωση και για λόγους προστασίας και ασφάλειας των τραπεζικών λογαριασμών σας, διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε το λογαριασμό σας στην Εφαρμογή.

Η Εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες καθημερινά και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατ’ εξαίρεση, η πρόσβαση στις Υπηρεσίες ενδέχεται να διακοπεί σε περίπτωση τεχνικής συντήρησης και αναβάθμισης της Εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η Εφαρμογή να είναι εκ νέου διαθέσιμη το συντομότερο δυνατό. Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@infin8.eu.

3. Σύνδεση στην Εφαρμογή

Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες, θα πρέπει να εγκαταστήσετε την Εφαρμογή σε μία ή περισσότερες τηλεπικοινωνιακές ή ηλεκτρονικές συσκευές (όπως smartphone ή tablet) ακολουθώντας τα σχετικά βήματα μέσω της Εφαρμογής.

Κατά την πρώτη σύνδεσή σας στις Υπηρεσίες μέσω της Εφαρμογής θα χρειασθεί να εγγραφείτε στις Υπηρεσίες και να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη εισάγοντας την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) και το όνομά σας και ορίζοντας έναν κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης είναι προσωπικός και απόρρητος και σε περίπτωση απώλειάς του, μπορείτε να τον επαναφέρετε ακολουθώντας τη διαδικασία ανάκτησής του μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώσατε. Η εγγραφή σας ολοκληρώνεται μόλις επαληθευθεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ορίσατε. Η Infin8 διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την ως άνω διαδικασία και τα στοιχεία που ζητούνται κατά την εγγραφή στην Εφαρμογή.

Κάθε επόμενη σύνδεσή σας στις Υπηρεσίες μέσω της Εφαρμογής θα πραγματοποιείται είτε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και του κωδικού πρόσβασης που εισάγατε κατά την εγγραφή σας και τα οποία μπορούν να παραμένουν αποθηκευμένα στην Εφαρμογή είτε μέσω κωδικού ασφαλείας προτύπου που δημιουργείται με έλεγχο ταυτότητας με χρήση του δακτυλικού σας αποτυπώματος (TouchID) εφόσον η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται τεχνικά από τη συσκευή σας.

4. Περιήγηση στην Εφαρμογή – Οι Υπηρεσίες

Η Εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να συγκεντρώνετε σε ένα περιβάλλον και να διαχειρίζεστε ταυτόχρονα και μέσω ενός μόνο εργαλείου όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις κάρτες σας όπως τηρούνται στις τέσσερις (4) συστημικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς).

Μέσω της εφαρμογής μπορείτε επίσης να κατηγοριοποιείτε τις συναλλαγές σας, να θέτετε οικονομικούς στόχους βάσει του προϋπολογισμού σας αλλά και να παρακολουθείτε την κίνηση των εσόδων και εξόδων σας. 

Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή, μπορείτε εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια να πραγματοποιείτε παντός είδους τραπεζικές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν σε εσάς ή/και σε τρίτους.

5. Δήλωση και Περιορισμός ευθύνης

Θεωρούμε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή σας στις Υπηρεσίες και κατά την χρήση της Εφαρμογής είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις και ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος και δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών και καρτών που έχετε συνδέσει στην Εφαρμογή. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, ολικά ή μερικά, τυχόν δικαιώματα και υποχρεώσεις σας που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε άλλο πρόσωπο.

Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Εφαρμογής είναι διαθέσιμες όπως ακριβώς διατίθενται από τους εκάστοτε παρόχους. Η Εφαρμογή δεν αποσκοπεί σε καμία περίπτωση στην παροχή οικονομικών ή άλλης φύσεως συμβουλών και η αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών εναπόκεινται αποκλειστικά στον εκάστοτε χρήστη. Διευκρινίζεται ρητώς ότι η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή αυτές τις πληροφορίες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήση και η Infin8 δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν ζημίας από τη χρήση των ως άνω πληροφοριών.

Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζουμε ότι θα προβαίνουμε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Εφαρμογής, χωρίς όμως να είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε ότι η λειτουργία της θα είναι πάντοτε απαλλαγμένη από σφάλματα ή οποιουδήποτε είδους τεχνικά προβλήματα για τα οποία η Infin8 δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη. 

Τυχόν εγκατάσταση της Εφαρμογής σε συσκευές ευάλωτες σε επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού ή/και σε ιούς συνιστά παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια ή συναλλαγή που τυχόν πραγματοποιήθηκε μέσω τέτοιου είδους συσκευών. 

Περαιτέρω, δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ζημία κατά τη χρήση της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών που οφείλεται σε δική σας παράβαση, πράξη ή παράλειψη ή/και σε αθέμιτη χρήση της Εφαρμογής και ειδικότερα σε περίπτωση που:

  • χρησιμοποιήσατε τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε παράνομο τρόπο ή κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή της οικείας εφαρμοστέας νομοθεσίας,
  • ενεργήσατε κατά τρόπο που περιορίζει ή εμποδίζει οποιονδήποτε τρίτο να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, περιλαμβανομένης ενδεικτικά της απόπειρας πρόσβασης σε λογαριασμό τρίτου ή απενεργοποίησης των χαρακτηριστικών ασφαλείας, 
  • ενεργήσατε κατά τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει ή να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή/και λειτουργία της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά τη μετάδοση ιών λογισμικού ή άλλων επιβλαβών κωδίκων, αρχείων ή προγραμμάτων που έχουν σχεδιασθεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή την παρεμπόδιση της λειτουργίας λογισμικού ή υλικού, και
  • δημοσιεύσατε, μεταδώσατε ή/και άλλως διαθέσατε περιεχόμενο παράνομο και απειλητικό.

Σε οποιαδήποτε από τις ως άνω περιπτώσεις καθώς και για λόγους σχετικούς με την ασφάλεια και τη μη εγκεκριμένη ή δόλια χρήση των Υπηρεσιών, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή/και διακόψουμε, πλήρως ή μερικώς, την Υπηρεσία ή την πρόσβασή σας στην Εφαρμογή.

6. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου της Εφαρμογής συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εμπορικών σημάτων, εικόνων, κειμένων, σχεδιαγραμμάτων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, βάσεων δεδομένων καθώς και λογισμικού και εν γένει κάθε είδους αρχείων σε σχέση με τις Υπηρεσίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Infin8 και προστατεύονται από την οικεία νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ως εκ τούτου απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή ή κατά άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Infin8 αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Εφαρμογής. Αναλυτικές πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα των χρηστών, είναι διαθέσιμες στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη διεύθυνση www.infin8.eu/privacy.

8. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει στο πλαίσιο λειτουργίας της Εφαρμογής και παροχής των Υπηρεσιών, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

9. Ενημέρωση ως προς τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληροφοριών Λογαριασμού

9.1. Ορισμοί: Για τους σκοπούς του παρόντος όρου, οι ακόλουθες έννοιες θα έχουν το περιεχόμενο που τους αποδίδεται κατωτέρω:

Χρήστης ή Ενεργός Πελάτης ή Τελικός Καταναλωτής: Σε σχέση με την Υπηρεσία Πληροφοριών Λογαριασμού, σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει τον/ους λογαριασμό(ούς) ως προς τους οποίους η Afterbanks προσφέρει συγκεντρωτικές υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού.

Πολλαπλή συμβατότητα: Οι παραδοχές βάσει των οποίων τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιτρέπουν στους χρήστες τους να συνδεθούν σε διαφορετικά προφίλ τα οποία με τη σειρά τους ομαδοποιούν λογαριασμούς διαφορετικών πελατών.

Υπηρεσίες Πληροφοριών Λογαριασμού: Μια διαδικτυακή υπηρεσία με σκοπό την παροχή συγκεντρωτικών πληροφοριών για έναν ή περισσότερους λογαριασμούς πληρωμών που κατέχει ο χρήστης της υπηρεσίας πληρωμών είτε με έναν είτε με αρκετούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Εξατομικευμένα Διαπιστευτήρια Ασφαλείας/Κλειδιά/Κωδικοί Πρόσβασης: Εξατομικευμένες λειτουργίες τις οποίες παρέχει ο Διαχειριστής Πάροχος Υπηρεσιών Λογαριασμού Πληρωμών στον χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών για λόγους ελέγχου ταυτότητας, πρόσβασης στα στοιχεία λογαριασμού πληρωμής του ή/και για την έναρξη μιας συναλλαγής πληρωμής ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Διαχειριστή Παρόχου Υπηρεσιών Λογαριασμού Πληρωμών.

Έλεγχος ταυτότητας: Διαδικασία που επιτρέπει στον Πάροχο Υπηρεσιών Λογαριασμού που διαχειρίζεται τον λογαριασμό να επαληθεύει την ταυτότητα ενός χρήστη υπηρεσίας πληρωμών ή την εγκυρότητα χρήσης ενός συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των εξατομικευμένων διαπιστευτηρίων ασφαλείας του Χρήστη.

Καταναλωτής: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο, σε σχέση με τις υπηρεσίες πληρωμών, ενεργεί για μη εμπορικούς, επιχειρηματικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και νομικά πρόσωπα, είναι η επιχείρηση η οποία, κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης υπηρεσιών πληρωμών, απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή/και ο ετήσιος ισολογισμός δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 παρ. 1 και 3 του Παραρτήματος της Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

9.2. Στοιχεία Παρόχου Υπηρεσιών: Η εταιρεία με την επωνυμία “Morpheus Aiolos S.L.” (εφεξής «Afterbanks»), με αριθμό B-86556420, συσταθείσα στην Μαδρίτη στις 27 Σεπτεμβρίου 2012 και καταχωρημένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Μαδρίτης, τόμος 30408, φάκελος 12, σελίδα M-547305, καταχώριση 1, με έδρα στην οδό San Andrés αρ. 8, 28004 Μαδρίτη, Ισπανία.

9.3. Πεδίο εφαρμογής: Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση όπως ορίζεται στους κανονισμούς υπηρεσιών πληρωμών, τα άρθρα της Οδηγίας 2015/2366 της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά ή η τυχόν άλλη παρόμοια αλλοδαπή, ημεδαπή ή ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμός σχετικά με τις Υπηρεσίες δεν θα τυγχάνουν εφαρμογής. Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του Βασιλικού Διατάγματος 19/2018 της 23ης Νοεμβρίου, η εφαρμογή των άρθρων 35 παρ. 1, 36 παρ. 3, 44, 46, 48, 49, 52, 60 και 61 του ως άνω Διατάγματος αποκλείεται ρητά.

9.4. Σκοπός: Στον παρόντα όρο 9 παρατίθενται οι πληροφορίες που η Afterbanks, ως πάροχος υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού, υποχρεούται να παρέχει στους Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών. Περαιτέρω, ο παρών όρος ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Χρηστών των εν λόγω υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 καθώς και του Βασιλικού Διατάγματος 19/2018 της 23ης Νοεμβρίου σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών και άλλα επείγοντα οικονομικά μέτρα και κανονισμούς εφαρμογής.

9.5. Έλεγχος ταυτότητας: Η πρόσβαση της Afterbanks στους λογαριασμούς πληρωμών των Χρηστών θεωρείται εγκεκριμένη εφόσον ο Χρήστης έχει παράσχει τη συγκατάθεσή του στην Afterbanks σύμφωνα με τις διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας που παρέχονται στον Χρήστη από τον Διαχειριστή Πάροχο Υπηρεσιών Λογαριασμού Πληρωμών. Σε περίπτωση που δεν έχει παρασχεθεί τέτοια συγκατάθεση, η πρόσβαση στον λογαριασμό πληρωμών θα θεωρείται ως μη εγκεκριμένη.

9.6. Υποχρεώσεις της Afterbanks

9.6.1. Υποχρεώσεις ως πάροχος πληροφοριών λογαριασμού ή συγκεντρωτικών υπηρεσιών. Η Afterbanks ως πάροχος υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού θα συμμορφώνεται προς τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) θα παρέχει τις Υπηρεσίες αποκλειστικά βάσει ρητής συγκατάθεσης του χρήστη για την υπηρεσία πληρωμών,

(β) θα διασφαλίζει ότι τα Εξατομικευμένα Διαπιστευτήρια Ασφαλείας του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών δεν θα είναι προσβάσιμα από τρίτους πέραν του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και του προσώπου που δημιούργησε τα Εξατομικευμένα Διαπιστευτήρια Ασφαλείας και ότι, όταν διαβιβάζονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που παρέχει τις υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού, θα διαβιβάζονται με ασφαλή και επαρκή τρόπο,

(γ) σε κάθε επικοινωνία, η Afterbanks θα αναγνωρίζεται από τον/ους πάροχο(ους) υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και θα επικοινωνεί με ασφάλεια με τον/ους πάροχο(ους) υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού και με τον χρήση υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με το Άρθρο 98 παρ. 1 περ. (δ),

(δ) θα αποκτά πρόσβαση μόνο σε πληροφορίες που σχετίζονται με τους λογαριασμούς πληρωμών που έχουν δηλωθεί από τον Χρήστη και με τις αντίστοιχες συναλλαγές πληρωμών,

(ε) δεν θα ζητά ευαίσθητες πληροφορίες πληρωμών που συνδέονται με τους λογαριασμούς πληρωμών,

(στ) δεν θα χρησιμοποιεί, αποθηκεύει ή αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα για σκοπούς άλλους από την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού όπως έχει ρητά αιτηθεί Χρήστης των Υπηρεσιών Πληρωμών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

9.7. Διαδικασία παραπόνων του Χρήστη

9.7.1. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών: Η Afterbanks διαθέτει Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην Εντολή ECO/734/2004 της 11ης Μαρτίου σχετικά με τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών και τον Διαμεσολαβητή Πελατών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, σκοπός των οποίων είναι η αντιμετώπιση και επίλυση παραπόνων και αξιώσεων των Χρηστών. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:

MORPHEUS AIOLOS, S.L.

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών

San Andrés αρ. 8, 28004, Μαδρίτη, Ισπανία 

Ε-mail: sac@afterbamks.com 

Η διαδικασία επίλυσης παραπόνων και αξιώσεων περιγράφεται στους Κανονισμούς Εξυπηρέτησης Πελατών που είναι διαθέσιμοι στους πελάτες σε όλα τα καταστήματα της Afterbanks, στην ιστοσελίδα http://www.afterbanks.com καθώς και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ισπανίας (www.bde.es). 

9.7.2. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας της Ισπανίας: Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος ενώπιον του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών της Afterbanks ή παρέλευσης ενός (1) μηνός χωρίς απάντηση από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, η Infin8 δικαιούται να υποβάλει αίτημα στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας της Ισπανίας ως εξής:

Α. Δια ζώσης στην ακόλουθη διεύθυνση:

Τράπεζα της Ισπανίας

Κέντρο Παραπόνων

C/ Alcalá 48, 28014, Μαδρίτη, Ισπανία 

Β. Ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://app.bde.es/psr_www/faces/psr_wwwias/jsp/op/InicioSesion/PantallaAsistenteForm.jsp  

9.8. Πρόληψη κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμηση της χρηματοδότησης τρομοκρατίας: Η Infin8 αναλαμβάνει να:

(i) παρέχει στην Afterbanks, κατόπιν αιτήματός της ανάλογα με την περίπτωση, κάθε απαραίτητη πληροφορία και έγγραφο – σε κάθε περίπτωση τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας και στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων – συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναφοράς σε συνεργάτες της Infin8, στο ηλεκτρονικό εμπόριο και σε Τελικούς Καταναλωτές, κατά την εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας και εσωτερικού ελέγχου που απαιτούνται για την Afterbanks από κανονισμούς για την πρόληψη κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση χρηματοδότησης τρομοκρατίας. Η Infin8 υποχρεούται να παρέχει τέτοιου είδους πληροφορίες και έγγραφα βάσει της υποχρέωσης τήρησης εμπιστευτικότητας που έχει αναλάβει δυνάμει της Σύμβασης με την Afterbanks,

(ii) ενημερώνει την Afterbanks για οποιαδήποτε μεταβολή που επηρεάζει τις πληροφορίες και τα έγγραφα πριν από την παροχή τους στην Afterbanks σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης καθώς και να παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος της Afterbanks, και

(iii) συνεργάζεται με την Afterbanks στην καταπολέμηση και ανίχνευση οποιασδήποτε τυχόν παράνομης δραστηριότητας που συνδέεται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την χρηματοδότηση τρομοκρατίας ή/και απάτη πληρωμών, παρέχοντας κάθε πληροφορία και έγγραφο των πελατών της που ενδέχεται να ζητηθεί από την Afterbanks βάσει της υποχρέωσης τήρησης εμπιστευτικότητας που έχει αναλάβει δυνάμει της Σύμβασης με την Afterbanks.

Η Infin8 δεσμεύεται να τηρεί τα έγγραφα και τα ηλεκτρονικά αρχεία που σχετίζονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα για δέκα (10) χρόνια μετά την πραγματοποίησή τους και υποχρεούται να τα παρέχει στην Afterbanks το μέγιστο εντός 10 ημερών κατόπιν αιτήματος της τελευταίας.

9.9. Χρέωση: Η Υπηρεσία Πληροφοριών Λογαριασμού παρέχεται στους Χρήστες δωρεάν από την Afterbanks και η Infin8 υποχρεούται να καταβάλει αμοιβή στην τελευταία σύμφωνα με τους όρους της μεταξύ τους Σύμβασης.

9.10. Εγγυήσεις Afterbanks

9.10.1. Ασφάλεια

Η Afterbanks εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες θα παρέχονται βάσει μηχανισμών ασφαλείας που εξασφαλίζουν την κρυπτογράφηση των Κωδικών που παρέχονται και εγγυάται τη μη παράνομη χρήση τους.

9.10.2. Δομημένες και τυποποιημένες πληροφορίες

Η Afterbanks εγγυάται ότι θα παρέχει οικονομικές και μη οικονομικές πληροφορίες στους Χρήστες σε δομημένη και τυποποιημένη μορφή. «Δομημένη» σημαίνει ότι οι πληροφορίες διατίθενται σε εύκολα επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή (JSON ή XML). «Τυποποιημένη» σημαίνει ότι οι πληροφορίες διαφορετικών πηγών διατίθενται ακριβώς στην ίδια μορφή και επιπλέον, η μορφή αυτή είναι τυποποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα μορφής των σχετικών δεδομένων.

9.11. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Τόσο η Afterbanks όσο και η Infin8 ενεργούν ως διακριτοί υπεύθυνοι επεξεργασίας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο και για τους σκοπούς των υπηρεσιών.

9.12. Εφαρμοστέο δίκαιο: Η παροχή των υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού από την Afterbanks στον Χρήστη θα διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στον παρόντα όρο 9 και τη Σύμβαση καθώς και τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 και του Βασιλικού Διατάγματος 19/2018 της 23ης Νοεμβρίου σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλα επείγοντα οικονομικά μέτρα, τους εφαρμοστικούς τους κανονισμούς καθώς και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία της Ισπανίας καθώς και τυχόν οικείας εφαρμοστέας αλλοδαπής ή ημεδαπής νομοθεσίας σχετικά με τις Υπηρεσίες. Σε περίπτωση διαφοράς, θα ακολουθείται η εξής σειρά προτεραιότητας: (α) πρώτον, η Σύμβαση και ο παρών όρος, (β) δεύτερον, οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015, και (γ) τρίτον, οι διατάξεις του Βασιλικού Διατάγματος 19/2018 της 23ης Νοεμβρίου σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλα επείγοντα οικονομικά μέτρα, οι εφαρμοστικοί τους κανονισμοί καθώς και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία της Ισπανίας.

10. Χρέωση Υπηρεσιών

Οι Υπηρεσίες θα παρέχονται δωρεάν μέσω της Εφαρμογής.

Ειδικότερα, για την Υπηρεσία διενέργειας συναλλαγών υφίστανται οι ακόλουθες χρεώσεις: (α) όριο δύο (2) δωρεάν τραπεζικών μεταφορών ανά μήνα για χρήστες (φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα), μετά την υπέρβαση των οποίων θα υφίσταται χρέωση €0,50 ανά συναλλαγή, (β) δυνατότητα εγγραφής των εταιρικών χρηστών σε ειδικό πρόγραμμα ποσού €19,99 μηνιαίως για πραγματοποίηση συνολικά εβδομήντα (70) συναλλαγών, μετά την υπέρβαση των οποίων θα υφίσταται προνομιακή χρέωση €0,30 ανά συναλλαγή και (γ) δυνατότητα εγγραφής των εταιρικών χρηστών σε πρόγραμμα προσαρμοσμένο αποκλειστικά στις ανάγκες τους, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις του οποίου θα συμφωνούνται κατά περίπτωση μεταξύ της Infin8 και του εκάστοτε εταιρικού χρήστη.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι η χρέωση και τιμολόγηση των Υπηρεσιών στην ως άνω (α) περίπτωση θα πραγματοποιείται αμέσως κατά τη διενέργεια της εκάστοτε συναλλαγής δια της πλατφόρμας πληρωμών Stripe ενώ στις ως άνω (β) και (γ) περιπτώσεις θα πραγματοποιείται στο τέλος εκάστου μήνα είτε δια της πλατφόρμας πληρωμών Stripe είτε δια τραπεζικού εμβάσματος οπότε και θα ισχύουν οι τυχόν οικείες χρεώσεις των τραπεζών για τα εμβάσματα.

Επισημαίνεται ότι η πλατφόρμα πληρωμών Stripe διαθέτει ελάχιστη χρέωση €0,50 ανά συναλλαγή. Σε περίπτωση χρεώσεων κάτω των €0,50 ανά συναλλαγή βάσει της  προνομιακής χρέωσης €0,30, οι συναλλαγές θα αθροίζονται και θα χρεώνονται όταν το ποσό φτάσει ή ξεπεράσει τα € 0,50.

Σε κάθε περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια την ως άνω τιμολογιακή πολιτική για την οποία μπορείτε να ενημερώνεσθε διαρκώς εδώ: www.infin8.eu καθώς και την συνεργαζόμενη πλατφόρμα πληρωμών μέσω της οποίας ενδέχεται να πραγματοποιούνται οι ως άνω χρεώσεις

11. Τροποποίηση Όρων

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και οποτεδήποτε, να ανανεώνουμε ή/και τροποποιούμε μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερώνεσθε για τους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις είτε μέσω της Εφαρμογής είτε μέσω της ιστοσελίδας μας www.infin8.eu/terms.

12. Λοιπές Διατάξεις

Τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση της Infin8 να ασκήσει τα νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτά ούτε να θεωρηθεί ότι τα δικαιώματά της αποδυναμώνονται.

Άπαντες οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις και δύνανται να τροποποιηθούν εγγράφως.

Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου δεν επιδρά στο κύρος των υπολοίπων.

13. Επικοινωνία

Για κάθε πληροφορία, ερώτηση ή/και παράπονο σε σχέση με την Εφαρμογή και τις Υπηρεσίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση info@infin8.eu.

Download the app today